לוח טיולים שנתי   לשיחה עם יועצת טיולים: 073-3742283

לשיחה עם יועצת טיולים:

073-3742283

 

לוח טיולים שנתי

 

תאריך עדכון אחרון: אפריל 2008

אתר האינטרנט של קשרי תרבות תבל

תנאי שימוש והגבלות משפטיות

לפני השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") אנא קרא תנאים אלה ("התנאים") בעיון.

כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים, הנך מאשר הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים לשני המינים באופן שווה.

השימוש באתר

קשרי תרבות תבל בע"מ מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר, לרבות חומרים, מידע, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר ובכלל זה השירותים המוצעים באתר (ביחד "החומרים") ולהוריד אותם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לכל ההודעות בדבר זכויות יוצרים וקניין רוחני הכלולות בחומרים המקוריים ובכל עותק שלהם. אינך רשאי לשנות את החומרים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי. השימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט אחר או ברשת מחשבים לכל מטרה שהיא הינו אסור. החומרים באתר מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, וחובה תחול עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.

העדר אחריות; שימוש בחומרים

החומרים מוצעים "כמות שהם" (as-is), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא של קשרי תרבות תבל. אין באמור בתנאים משום מצג של קשרי תרבות תבל בדבר התאמה למטרה מסוימת, אמינות או דיוק של החומרים או העדר הפרה של זכויות קניין רוחני. קשרי תרבות תבל אינה אחראית לדיוק ו/או לשלמות ו/או להעדר שגיאות בחומרים באתר ולא תשא באחריות כלשהי לחומרים ו/או לנכונותם. קשרי תרבות תבל רשאית לערוך שינויים בחומרים או בחלקם, בכל עת וללא הודעה. החומרים באתר עשויים שלא להיות עדכניים ביותר, וקשרי תרבות תבל אינה מתחייבת לעדכן את החומרים באתר בכלל או בתדירות כלשהי. התמונות באתר הן לצרכי המחשה בלבד, ואינן מחייבות. אתה תשא במלוא האחריות לשימוש בחומרים שבאתר ולתוצאותיהם.

הגבלת אחריות

בשום מקרה לא תחול על קשרי תרבות תבל, על כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, אלה הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים או מהפרעה למהלך העסקים) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

העדר ייעוץ

החומרים באתר הינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים עסקיים, מקצועיים, מיחשוביים, משפטיים, תיירותים, אישיים או כספיים.

זכויות קניין רוחני

ידוע לך כי החומרים מוגנים זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות; על כן , תהא רשאי להשתמש בחומרים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של קשרי תרבות תבל. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו, תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של קשרי תרבות תבל כמפורט בתנאים. אתה מסכים שלא להעתיק או לשכפל בצורה אחרת את החומרים מכל סיבה שהיא, ולא להרשות לצד שלישי שימוש כאמור.

עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של קשרי תרבות תבל וחל איסור להעתיקם, בכללם או בחלקם. חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו, לרבות לוגויים, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר, ללא אישור קשרי תרבות תבל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר ללא אישור קשרי תרבות תבל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של קשרי תרבות תבל או בסימני המסחר שלה, ללא אישור קשרי תרבות תבל מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור, בין היתר, הפסקת זכותך להשתמש באתר.

למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, קשרי תרבות תבל אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של קשרי תרבות תבל או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם.

מידע אודות משתמשים

קשרי תרבות תבל אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי באמצעות האתר. כל חומר, מידע, או סוג תקשורת אחרת ("הודעות") שתשדר או תפרסם באתר ייחשבו בלתי סודיים ובלתי קנייניים. לקשרי תרבות תבל לא תהא כל אחריות בקשר להודעות. קשרי תרבות תבל וכל מי מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לגלות, להפיץ, לשלב את ההודעות ולעשות כל שימוש אחר בהודעות ובנתונים, בתמונות, בצלילים, בטקסט ובאלמנטים אחרים המשולבים בהודעות לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה שאינה מסחרית, לרבות דיוור ישיר, Newsletters ופרסום. אם אינך מעוניין או לא תהיה מעוניין בעתיד להיכלל ברשימות קשרי תרבות תבל לצורך דיוור ישיר, הנך חייב לשלוח הודעה על כך לקשרי תרבות תבל לפי הפרטים ב"צור קשר" בסוף התנאים. מידע שתמסור לקשרי תרבות תבל ואשר מאפשר זיהוי אישי, יטופל בהתאם להצהרת הפרטיות של קשרי תרבות תבל המפורסמת באתר. הנך מנוע מלפרסם באתר או לשדר אליו כל חומר בלתי חוקי, מאיים, כזה שיש בו משום לשון הרע, השמצה, דברי גנאי או פורנוגרפיה, או כל חומר אחר אשר עלול להוות עבירה על חוק כלשהו וכן הנך מנוע מלהשתמש באתר למטרה בלתי חוקית כלשהי.

איסוף מידע – "דרושים"

לצורך מענה למודעות "דרושים" באמצעות האתר נדרש כל משתמש למסור לקשרי תרבות תבל מידע כגון שם, כתובת, מספר טלפון, מצב תעסוקה, השכלה, ומידע נוסף (להלן "מידע המועמד"). מטרת קבלת מידע המועמד הינה לאפשר לקשרי תרבות תבל לבחון האם המשתמש מתאים לאייש משרות בקשרי תרבות תבל. השירות הניתן לך, ככל שינתן, ניתן על סמך המידע שמסרת לקשרי תרבות תבל.

קשרי תרבות תבל תפעל כמיטב יכולתה על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת מידע המועמד מפני גישה בלתי מורשית.

השימוש במידע המועמד יעשה בהתאם לנוהלי קשרי תרבות תבל לעניין שימוש במידע מסוג זה ובכפוף להצהרת הפרטיות שבאתר זה. קשרי תרבות תבל שומרת על זכותה להעביר את מידע המועמד לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה של קשרי תרבות תבל, לתועלתה ו/או לתועלת המועמד.

קשרי תרבות תבל תהיה רשאית לעשות במידע המועמד שימוש, כדלקמן:

I שימוש לצרכיה המנהליים, העסקיים והמסחריים של קשרי תרבות תבל ובין היתר לצורך יצירת קשר עם המועמד, דיוור ישיר, מבצעי שיווק ופרסום, הצעת הצעות עבודה ו/או קורסים, באמצעות הדואר, הטלפון, הפקסימיליה או הדואר האלקטרוני.

II העמדת מידע המועמד לרשות חברות קשורות (אחות, חברת האם חברות בנות ו/או חברות בקבוצה) לצורך המטרות הקבועות בתנאים.

III העמדת מידע המועמד, לרשות צדדים שלישיים לצורך הצעתם על ידי אותם צדדים שלישיים של משרות או מוצרים או שירותים אשר קשרי תרבות תבל תהיה סבורה, כי עשוי להיות למשתמש עניין בהם.

משתמש/ת המעוניין/ת שלא להיכלל ברשימות דיוור ישיר ו/או שאינו מעוניין בהעברת מידע המועמד לצדדים שלישיים כאמור לעיל, חייב לשלוח הודעה על כך בדואר רשום/אלקטרוני לקשרי תרבות תבל, לפי פרטיה בתפריט הכניסה לאתר. אי משלוח הודעה כאמור תחשב כהסכמה לשימוש קשרי תרבות תבל במידע המועמד כמפורט לעיל.

חדרי צ'ט ופורומים אחרים למשתמשים

למרות זכותה של קשרי תרבות תבל לנטר ו/או לבחון ו/או לפקח כל תחום באתר שבו המשתמשים משדרים או מפרסמים הודעות או מתקשרים בינם לבין עצמם, לרבות, אך לא רק, חדרי צ'ט, לוחות מודעות או פורומים אחרים של משתמשים, וכן את תוכנן של הודעות כאמור ("הודעות גולשים"), קשרי תרבות תבל אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על הודעות גולשים וגם אם תערוך בדיקות של הודעות הגולשים, היא אינה מתחייבת לזהות ו/או להספיק להוריד חומר בלתי חוקי או פוגעני. קשרי תרבות תבל לא תשא באחריות כלשהי בקשר עם תוכנן של הודעות גולשים כלשהן ו/או בקשר עם נזקים שיגרמו כתוצאה מפרסום הודעות כאמור, בין אם הן נראות לגולשים בלתי חוקיות, בלתי מוסריות, מקוממות, בלתי נאותות או פוגעות בתקנת הציבור או אחרת ובין אם אינן כאמור. קשרי תרבות תבל שומרת לעצמה את הזכות להסיר הודעות גולשים הכוללות מידע הנראה לה כמעליב, משמיץ, מגונה או בלתי ראוי מבחינה אחרת. קשרי תרבות תבל לא תשא באחריות לתוכנן של הודעות גולשים.

סימני מסחר

שמות של חברות ומוצרים הנזכרים בתנאים הנם סימני מסחר ו/או סמלים מסחריים של בעליהם השונים.

אין בשימוש באתר כדי להקנות לך זכויות בסימני המסחר של קשרי תרבות תבל או של צדדים שלישיים המפורסמים באתר.

הגבלת גישה

קשרי תרבות תבל שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

כללי

על תנאים אלה ועל האתר יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאים ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו. קשרי תרבות תבל מנהלת את האתר ממשרדיה בישראל. קשרי תרבות תבל אינה יוצרת מצג שלפיו החומרים באתר מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לגבולות ישראל. השימוש באתר אסור ממדינות שאינן מקנות תוקף לתנאים הכלולים במסמך זה, לרבות אך לא רק מדינות שבהן תוכן האתר הנו בלתי חוקי. אינך רשאי להשתמש בחומרים או בכל העתק או עיבוד שלהם, לייצאם או לייצאם מחדש באופן שיהווה עבירה על כל חוק או תקנה רלוונטיים. היה ותחליט לגשת אל האתר מחוץ לגבולות ישראל, אתה עושה זאת ביוזמתך שלך ובאחריותך, ותשא באחריות למלא אחר החוקים המקומיים החלים. קשרי תרבות תבל שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לעדכן ו/או לשנות את התנאים על-ידי עדכון הודעה זאת, תוך עדכון תאריך העדכון האחרון המופיע בראש מסמך זה, כך שבכל עת תדע מהם התנאים העדכניים. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את התנאים המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה. קשרי תרבות תבל רשאית להסב את התנאים, ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם. התנאים יחולו ויחייבו את הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם. אין האמור בתנאים כדי לפגוע בזכותה של קשרי תרבות תבל לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לקשרי תרבות תבל או נאסף על ידי קשרי תרבות תבל בהקשר לשימוש באתר. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו. תנאים אלה מהווים את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש וקשרי תרבות תבל בקשר עם האתר, ומחליפים כל תקשורת או הצעה קודמת או אחרת, בין במתכונת אלקטרונית, בין בעל-פה ובין בכתב, שעברו בין המשתמש לבין קשרי תרבות תבל או כל מי מטעמה בהקשר לאתר.

צור קשר

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר אנא פנה אלינו חטיבת השיווק בכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
או בטלפון 072-2116888.

email call waze waze